Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.

Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na všetky objednávky uskutočnené prostredníctvom webovej stránky www.leminimacaron.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.leminimacaron.sk je spoločnosť:
Patrícia Hecht, s.r.o., so sídlom: Galvániho 6, 821 04 Bratislava
IČO 52712303, DIČ: 2121108847, IČ DPH SK2121108847

Adresa na vrátenie tovaru: 

Patrícia Hecht, s.r.o., Galvániho 6, 82104 Bratislava, Slovensko

Číslo účtu IBAN: SK7711000000002943077088

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.leminimacaron.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.leminimacaron.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov.

 1. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok

Kupujúci (spotrebiteľ) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t. j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

 1. Odstúpenie od zmluvy/zrušenie objednávky

V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 a. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Objednávku môže kupujúci zrušiť alebo vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak kupujúci už za tovar zaplatil, bude mu platba vrátená, po odčítaní štandardných nákladov na dopravu vo výške 4,20 Eur za vrátenie tovaru, nakoľko predávajúcemu tieto náklady vznikli. V prípade, ak sa kupujúci rozhodne, že si určité položky tovaru ponechá a svoju objednávku zruší len čiastočne, náklady na doručenie mu taktiež vrátené nebudú.

V prípade ak si kupujúci praje odstúpiť od zmluvy/zrušiť objednávku, zašle predávajúcemu oznámenie písomne, buď poštou formou predtlačeného formulára (dostupný na webovej stránke predávajúceho – www.leminimacaron.sk) alebo zaslaním listu na adresu predávajúceho – spoločnosti , e-mailom na kontakt@leminimacaron.sk; a vráti tovar na adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach ako adresa na vrátenie tovaru v bode 1. týchto obchodných podmienok v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy/zrušení objednávky uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho.

V prípade zrušenia objednávky, predávajúci dáva kupujúcemu ako možnosť voľby vrátenia tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti (GLS). Táto služba vrátenia tovaru je spoplatenená sumou 4,20 Eura, a túto hradí kupujúci. V prípade záujmu o túto službu, kupujúci upovedomí predávajúceho, že má záujem o vrátenie tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, následne predávajúci zabezpečí vyzdvihnutie zrušenej objednávky u kupujúceho prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Po prevzatí zrušenej objednávky prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, predávajúci kupujúcemu vráti platbu za zrušenú objednávku (zníženú o náklady na dopravu vo výške 4,20 Eur) do 14 dní.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa § 7 odseku 1 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Odstúpiť od zmluvy nie je možné u tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

V prípade, ak kupujúci už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. Predávajúci zaručuje vrátenie peňazí v plnej výške v súlade s vyššie uvedeným za predpokladu, že tovar je vrátený v rovnakom stave, v akom ho dostal – t. j. tovar nesmie byť poškodený, znečistený, použitý a všetky etikety alebo štítky by mali byť neporušené.

V prípade, ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo prostredníctvom kuriérskej spoločnosti (viď vyššie).

 1. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

V prípade ak:

 –  sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,

– sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť,

– sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny,

– sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť,

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Pri uplatnení reklamácie v zákonnej záruke je kupujúci povinný preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe alebo prípadným záručným listom. Súčasne je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár (dostupný na webovej stránke predávajúceho www.leminimacaron.sk) a spolu s ním doručiť na adresu predávajúceho určenú v týchto podmienkach ako adresu na vrátenie tovaru reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane požadovaných dokladov.

Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

 1. Spôsoby platby

Platba platbnou /kreditnou kartou

Údaje o platbe môžete zadať pri zadávaní objednávky s použitím platnej kreditnej alebo debetnej karty (VISA, VISA Electron, MasterCard). Príslušná suma bude okamžite na vašej karte zablokovaná, ale nebude strhnutá, dokiaľ nebude tovar odoslaný. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť platnosť kreditnej alebo debetnej karty, jej kreditné postavenie vo vzťahu k hodnote objednávky a či sú údaje o adrese kupujúceho správne. V závislosti na výsledku týchto kontrol môžeme objednávku odmietnuť.

Platba na dobierku

Môžete si zvoliť možnosť zaplatiť na dobierku pri prevzatí tovaru, tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi (GLS alebo Slovak Parcel). V e-maile s potvrdením odoslania dostanete príslušný daňový doklad. Tento spôsob platby je možný iba v Slovenskej republike.

Bankový prevod 

Po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol (vždy číslo objednávky). Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni – číslo účtu IBAN: SK7711000000002943077088 . Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí.

 1. Dodacie podmienky

Predávajúci sa snaží odosielať objednávky v najrýchlejšom možnom čase a poradí, v ktorom sú prijaté, v lehote od 2 až do 4 pracovných dní po potvrdení objednávky. Pri vyššom počte objednávok môže byť dodacia lehota posunutá na viac pracovných dní.

Aj keď sa snažíme dodávať v uvedenej lehote, niekedy môže trvať doručenie dlhšie z dôvodu neočakávaných udalostí. Po odoslaní/potvrdení objednávky predávajúci kupujúcemu odošle e-mailom potvrdenie s predpokladanými podrobnosťami o dodaní objednávky.

Doklad o zaplatení objednávky je pre kupujúceho vystavený formou elektronickej faktúry. Elektronickú faktúru si môže kupujúci kedykoľvek stiahnuť z odkazu v e-mailovom prevedení o odoslaní objednávky.

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V nepravdepodobnom prípade, ak by dodacia lehota presiahla dobu 30 dní, má kupujúci právo objednávku zrušiť.

 1. Ceny a poštovné

Ceny uvedené na webovej stránke www.leminimacaron.sk sú vrátane aktuálnej sadzby DPH, ale nezahŕňajú poštovné. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí zákazníka – kupujúceho o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude predávajúcim stornovaná.

Poštovné pre každú objednávku je v rovnakej výške, a to bez ohľadu na veľkosť alebo hmotnosť Vašej objednávky. Cena každého spôsobu dodania je jasne uvedená v sekcii Pokladňa. Náš štandardný poplatok za dodanie je 4,50 € kuriérom GLS. V prípade, ak má kupujúci záujem o expresné dodanie – t. j. doručenie do 48 hodín, ponúkame aj túto službu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, a táto služba je spoplatnená sumou vo výške 6,50€.

Ak nemôžeme Vašu objednávku dodať kompletne a musíme vytvoriť viac ako jednu dodávku, nebude Vám účtovaný žiadny príplatok za akékoľvek následné dodávky.

 1. Zľavy a zľavové kupóny

V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť.

V takom prípade je klient informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou písanej informácie) alebo je u zľavy uvedený odkaz na webových stránkach, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané.

Každú zľavu, alebo kupón je možné uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacnásobného použitia má predajca právo neuznať duplicitnú zľavu.

V prípade, že je hodnota darčekovej poukážky či zľavového kupónu vyššia, než hodnota nákupu, rozdiel sa neprevádza na nový kupón a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.

 1. Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú kupujúcemu známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 01.03.2017.

V prípade vzniknutého sporu sa kupujúci v postavení spotrebiteľa v zmysle zákona č. Môže obrátiť na orgán alternatívneho riešenia sporov, ktorý je v Slovenskej republike Slovenská obchodná inšpekcia – https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky, prípadne reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Používaním webovej stránky predávajúceho www.leminimacaron.sk alebo objednaním tovaru vyjadrujte svoj súhlas s tým, že budete viazaní podmienkami uvedenými v tomto dokumente (ďalej len „obchodné podmienky“). Pred odoslaním/potvrdením objednávky sa uistite, že ste si tieto obchodné podmienky prečítali a porozumeli ich zneniu.

Zaradenie akýchkoľvek výrobkov alebo služieb na webovej stránke www.leminimacaron.sk určitú dobu neznamená ani nezaručuje, že tieto výrobky alebo služby budú k dispozícii kedykoľvek. Vyhradzujeme si právo akýkoľvek výrobok kedykoľvek stiahnuť.

Vyhradzujeme si právo čas od času tieto obchodné podmienky upravovať bez predchádzajúceho upozornenia. Na vašu objednávku sa vzťahuje tá verzia obchodných podmienok, ktorá je zverejnená na webovej stránke predávajúceho www.leminimacaron.sk v čase odoslania/potvrdenia príslušnej objednávky.

Posledná zmena 30.09.2022

  Košík

  Váš košík je prázdnySpäť do obchodu