Obchodné podmienky

  1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.

Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na všetky objednávky uskutočnené prostredníctvom webovej stránky www.leminimacaron.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.leminimacaron.sk je spoločnosť:
Patrícia Hecht, s.r.o., so sídlom: Galvániho 6, 821 04 Bratislava
IČO 52712303, DIČ: 2121108847, IČ DPH SK2121108847

Adresa na vrátenie tovaru: 

Patrícia Hecht, s.r.o., Galvániho 6, 82104 Bratislava, Slovensko

Číslo účtu IBAN: SK7711000000002943077088

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.leminimacaron.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.leminimacaron.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov.

  1. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok

Kupujúci (spotrebiteľ) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t. j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

  1. Odstúpenie od zmluvy/zrušenie objednávky

V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 a. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Objednávku môže kupujúci zrušiť alebo vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak kupujúci už za tovar zaplatil, bude mu platba vrátená, po odčítaní štandardných nákladov na dopravu vo výške 4,20 Eur za vrátenie tovaru, nakoľko predávajúcemu tieto náklady vznikli. V prípade, ak sa kupujúci rozhodne, že si určité položky tovaru ponechá a svoju objednávku zruší len čiastočne, náklady na doručenie mu taktiež vrátené nebudú.

V prípade ak si kupujúci praje odstúpiť od zmluvy/zrušiť objednávku, zašle predávajúcemu oznámenie písomne, buď poštou formou predtlačeného formulára (dostupný na webovej stránke predávajúceho – www.leminimacaron.sk) alebo zaslaním listu na adresu predávajúceho – spoločnosti , e-mailom na kontakt@leminimacaron.sk; a vráti tovar na adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach ako adresa na vrátenie tovaru v bode 1. týchto obchodných podmienok v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy/zrušení objednávky uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho.

V prípade zrušenia objednávky, predávajúci dáva kupujúcemu ako možnosť voľby vrátenia tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti (GLS). Táto služba vrátenia tovaru je spoplatenená sumou 4,20 Eura, a túto hradí kupujúci. V prípade záujmu o túto službu, kupujúci upovedomí predávajúceho, že má záujem o vrátenie tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, následne predávajúci zabezpečí vyzdvihnutie zrušenej objednávky u kupujúceho prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Po prevzatí zrušenej objednávky prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, predávajúci kupujúcemu vráti platbu za zrušenú objednávku (zníženú o náklady na dopravu vo výške 4,20 Eur) do 14 dní.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa § 7 odseku 1 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Odstúpiť od zmluvy nie je možné u tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

V prípade, ak kupujúci už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. Predávajúci zaručuje vrátenie peňazí v plnej výške v súlade s vyššie uvedeným za predpokladu, že tovar je vrátený v rovnakom stave, v akom ho dostal – t. j. tovar nesmie byť poškodený, znečistený, použitý a všetky etikety alebo štítky by mali byť neporušené.

V prípade, ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo prostredníctvom kuriérskej spoločnosti (viď vyššie).

  1. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

V prípade ak:

 –  sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,

– sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť,

– sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny,

– sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť,

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Pri uplatnení reklamácie v zákonnej záruke je kupujúci povinný preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe alebo prípadným záručným listom. Súčasne je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár (dostupný na webovej stránke predávajúceho www.leminimacaron.sk) a spolu s ním doručiť na adresu predávajúceho určenú v týchto podmienkach ako adresu na vrátenie tovaru reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane požadovaných dokladov.

Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

  1. Spôsoby platby

Platba platbnou /kreditnou kartou

Údaje o platbe môžete zadať pri zadávaní objednávky s použitím platnej kreditnej alebo debetnej karty (VISA, VISA Electron, MasterCard). Príslušná suma bude okamžite na vašej karte zablokovaná, ale nebude strhnutá, dokiaľ nebude tovar odoslaný. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť platnosť kreditnej alebo debetnej karty, jej kreditné postavenie vo vzťahu k hodnote objednávky a či sú údaje o adrese kupujúceho správne. V závislosti na výsledku týchto kontrol môžeme objednávku odmietnuť.

Platba na dobierku

Môžete si zvoliť možnosť zaplatiť na dobierku pri prevzatí tovaru, tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi (GLS alebo Slovak Parcel). V e-maile s potvrdením odoslania dostanete príslušný daňový doklad. Tento spôsob platby je možný iba v Slovenskej republike.

Bankový prevod 

Po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol (vždy číslo objednávky). Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni – číslo účtu IBAN: SK7711000000002943077088 . Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí.

  1. Dodacie podmienky

Predávajúci sa snaží odosielať objednávky v najrýchlejšom možnom čase a poradí, v ktorom sú prijaté, v lehote od 2 až do 4 pracovných dní po potvrdení objednávky. Pri vyššom počte objednávok môže byť dodacia lehota posunutá na viac pracovných dní.

Aj keď sa snažíme dodávať v uvedenej lehote, niekedy môže trvať doručenie dlhšie z dôvodu neočakávaných udalostí. Po odoslaní/potvrdení objednávky predávajúci kupujúcemu odošle e-mailom potvrdenie s predpokladanými podrobnosťami o dodaní objednávky.

Doklad o zaplatení objednávky je pre kupujúceho vystavený formou elektronickej faktúry. Elektronickú faktúru si môže kupujúci kedykoľvek stiahnuť z odkazu v e-mailovom prevedení o odoslaní objednávky.

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V nepravdepodobnom prípade, ak by dodacia lehota presiahla dobu 30 dní, má kupujúci právo objednávku zrušiť.

  1. Ceny a poštovné

Ceny uvedené na webovej stránke www.leminimacaron.sk sú vrátane aktuálnej sadzby DPH, ale nezahŕňajú poštovné. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí zákazníka – kupujúceho o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude predávajúcim stornovaná.

Poštovné pre každú objednávku je v rovnakej výške, a to bez ohľadu na veľkosť alebo hmotnosť Vašej objednávky. Cena každého spôsobu dodania je jasne uvedená v sekcii Pokladňa. Náš štandardný poplatok za dodanie je 4,50 € kuriérom GLS. V prípade, ak má kupujúci záujem o expresné dodanie – t. j. doručenie do 48 hodín, ponúkame aj túto službu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, a táto služba je spoplatnená sumou vo výške 6,50€.

Ak nemôžeme Vašu objednávku dodať kompletne a musíme vytvoriť viac ako jednu dodávku, nebude Vám účtovaný žiadny príplatok za akékoľvek následné dodávky.

  1. Zľavy a zľavové kupóny

V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť.

V takom prípade je klient informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou písanej informácie) alebo je u zľavy uvedený odkaz na webových stránkach, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané.

Každú zľavu, alebo kupón je možné uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacnásobného použitia má predajca právo neuznať duplicitnú zľavu.

V prípade, že je hodnota darčekovej poukážky či zľavového kupónu vyššia, než hodnota nákupu, rozdiel sa neprevádza na nový kupón a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.

9. Vernostný systém

Vernostný program Le Mini Macaron ponúka Patrícia Hecht,s.r.o. („Spoločnosť“) zákazníkom, ktorí nakupujú, a potenciálnym zákazníkom na leminimacaron.sk. Spoločnosť rozšíri určité výhody a privilégiá, ako je tu podrobnejšie popísané, a dodatočné ponuky môžu byť z času na čas rozšírené. Tieto zmluvné podmienky tvoria dohodu medzi vami („členom“) a spoločnosťou v súvislosti s programom.

PRIJATIE PODMIENOK ČLENMI

Účasťou v Programe člen súhlasí s podmienkami, pravidlami, predpismi, politikami a postupmi Programu, vrátane, bez obmedzenia, týchto Podmienok, vrátane nižšie uvedených ustanovení týkajúcich sa povinného rozhodovania všetkých sporov voči jednotlivcovi ( t.j. neskupinová žaloba). Každý člen je zodpovedný za to, aby sa oboznámil s podmienkami programu. Spoločnosť si vyhradzuje právo diskvalifikovať členov, ktorí porušili ktorúkoľvek z podmienok programu.

PRÁVO SPOLOČNOSTI NA ZMENU/ZRUŠENIE PROGRAMU

Spoločnosť môže kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom bez upozornenia zmeniť, obmedziť, upraviť alebo ukončiť program, štruktúru programu, akúkoľvek inú funkciu programu alebo tieto zmluvné podmienky podľa vlastného a absolútneho uváženia. Vaša ďalšia účasť v programe potvrdí váš súhlas s týmito zmenami.

SPÔSOBILOSŤ ČLENSTVA

Členstvo je obmedzené len na jednotlivcov a je obmedzené na jeden účet na jednotlivca. Členstvo nie je dostupné korporáciám, podnikom, charitatívnym organizáciám, partnerstvám, podnikom ani nikomu inému než jednotlivcovi, pokiaľ spoločnosť vopred neobdrží písomný súhlas podľa jej výhradného a absolútneho uváženia.

ZÁPIS ČLENSTVA

Jednotlivci sa môžu zaregistrovať vytvorením účtu na leminimacaron.sk. Člen musí pri vytváraní účtu poskytnúť presné a úplné informácie. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť členstvo každému zákazníkovi, ktorý nedodrží postupy registrácie. Člen by mal bezodkladne informovať spoločnosť o akýchkoľvek zmenách kontaktných informácií svojho osobného účtu, ako je meno, adresa, telefónne číslo (čísla) a/alebo e-mailová adresa, a to tak, že navštívi www.leminimacaron.sk/moj-ucet/ a aktualizuje svoj členský účet.

PROGRAMOVÁ KOMUNIKÁCIA

Spoločnosť bude komunikovať s Členmi o marketingu prostredníctvom pošty, e-mailu, SMS a iných kanálov, vrátane špeciálnych akcií pre členov, ponúk a ďalších. Spoločnosť bude tieto kanály využívať aj na oznamovanie statusu člena, oznamovanie členovi o oprávnenosti na výhody, oznamovanie zmien programu a ďalšie. Upozorňujeme, že aj keď sa odhlásite z prijímania marketingovej alebo propagačnej komunikácie, spoločnosť vám môže naďalej posielať nemarketingové alebo propagačné e-maily, ako napríklad e-maily týkajúce sa vášho účtu alebo našich prebiehajúcich obchodných vzťahov.

SÚKROMIE ÚDAJOV

Informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.

VRÁTENIE

Vrátenie tovaru sa musí uskutočniť v súlade s politikou vrátenia Spoločnosti, ktorá je k dispozícii pri vrátení tovaru. Po vrátení položky sa z účtu Člena odpočíta suma výdavkov, ktorá sa vzťahuje na stav úrovne programu pre pôvodný nákup.

STAV ÚROVNE

Stav úrovne programu je založený výlučne na celkových útratách zákazníka v eurách na leminimacaron.sk. Kritériá pre každú úroveň sú nasledovné:

Le Mini: Zákazník získa status Le Mini po vytvorení účtu na leminimacaron.sk.
Le Maxi: Ak sa na účte zákazníka nahromadí sto pädesiat eur z celkových výdavkov na leminimacaron.sk, získa status Le Maxi. Stav účtu bude implementovaný na základe kalendárneho roka. Na to, aby zákazník zostal členom Le Maxi, musí počas kalendárneho roka nazbierať 150 EUR. Každý nový kalendárny rok vyžaduje, aby zákazník minul 150 € na leminimacaron.sk, aby si zachoval status Le Maxi na ďalší kalendárny rok. Ak zákazník neminie 150 €, vráti sa do stavu Le Mini a stratí výhody Le Maxi. Aby zákazník znovu získal status Le Maxi, musí minúť 150 € alebo viac v priebehu nasledujúceho roka.
Le Pro: Ak sa na účte zákazníka nahromadí tristo eur z celkových výdavkov na leminimacaron.sk, zákazník získa status Le Pro. Stav účtu bude implementovaný na základe kalendárneho roka. Na to, aby zákazník zostal Le Pro, musí počas kalendárneho roka nazbierať 300 eur. Každý nový kalendárny rok vyžaduje, aby zákazník minul 300 € na leminimacaron.eu, aby si zachoval status Le Pro na ďalší kalendárny rok. Ak zákazník neminie 300 €, vráti sa do stavu Le Maxi a stratí výhody Le Pro. Na to, aby zákazník opäť získal status Le Pro, musí počas nasledujúceho roka minúť o 300 € viac.

UPLYNUTIE BODOV

Platnosť bodov vernostného programu vyprší po jednom roku. Body musíte uplatniť do jedného roka od ich získania.

UPLATNENÉ ZĽAVOVÉ KÓDY

Pri uplatňovaní bodov Vernostnej odmeny musí váš nákup spĺňať nasledujúce minimálne požiadavky na nákup, aby ste si mohli body uplatniť.

5€ zľava: minimálna hodnota košíka 11€
10€ zľava: minimálna hodnota košíka 16€
15€ zľava: minimálna hodnota košíka 21€
20€ zľava: minimálna hodnota košíka 26€

PLATNÁ EMAILOVÁ ADRESA

Na to, aby mal člen nárok na vybrané výhody, ponuky a aktualizácie, je potrebná aktuálna platná e-mailová adresa. Člen musí informovať spoločnosť o zmene e-mailovej adresy online aktualizáciou informácií o účte člena.

PRÁVO NA ZRUŠENIE

Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť členstvo ktoréhokoľvek člena v programe a/alebo zrušiť akékoľvek alebo všetky výhody, na ktoré môže mať člen nárok, ak podľa výhradného a absolútneho uváženia spoločnosti niektorý člen zneužije akékoľvek privilégiá programu, podvodne použije Program, nedodržiava tieto Podmienky alebo inak získava výhody prostredníctvom podvodu, falšovania a/alebo podvodu.

ŽIADNY PREVOD

Výhody programu sa nesmú prenášať, kupovať, predávať, prideľovať, dražiť ani s nimi obchodovať, a to vrátane, bez obmedzenia, smrti alebo ako súčasť záležitostí týkajúcich sa domácich vzťahov. Ak tak urobíte, členský účet sa zruší. Benefity nemajú žiadnu peňažnú hodnotu a nie sú zameniteľné za hotovosť.

DANE

Člen je zodpovedný a ručí za všetky príslušné federálne, štátne alebo miestne dane z príjmu, predaja, používania alebo iných daní, ktoré môžu vyplynúť z účasti Člena v Programe.

10. Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú kupujúcemu známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 01.03.2017.

V prípade vzniknutého sporu sa kupujúci v postavení spotrebiteľa v zmysle zákona č. Môže obrátiť na orgán alternatívneho riešenia sporov, ktorý je v Slovenskej republike Slovenská obchodná inšpekcia – https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky, prípadne reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Používaním webovej stránky predávajúceho www.leminimacaron.sk alebo objednaním tovaru vyjadrujte svoj súhlas s tým, že budete viazaní podmienkami uvedenými v tomto dokumente (ďalej len „obchodné podmienky“). Pred odoslaním/potvrdením objednávky sa uistite, že ste si tieto obchodné podmienky prečítali a porozumeli ich zneniu.

Zaradenie akýchkoľvek výrobkov alebo služieb na webovej stránke www.leminimacaron.sk určitú dobu neznamená ani nezaručuje, že tieto výrobky alebo služby budú k dispozícii kedykoľvek. Vyhradzujeme si právo akýkoľvek výrobok kedykoľvek stiahnuť.

Vyhradzujeme si právo čas od času tieto obchodné podmienky upravovať bez predchádzajúceho upozornenia. Na vašu objednávku sa vzťahuje tá verzia obchodných podmienok, ktorá je zverejnená na webovej stránke predávajúceho www.leminimacaron.sk v čase odoslania/potvrdenia príslušnej objednávky.

Posledná zmena 17.01.2024

+

    Košík